Rodo

W placówkach Praktident Medical Clinic przestrzegamy przepisów RODO. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej!

Szanowni Państwo!

W myśl ustawy o RODO udostępniamy podstawowe informacje o zakresie przetwarzania danych w naszej placówce. Jeżeli byś miał pytania odnośnie kwestii przetwarzanych przez nas danych – wyślij maila na adres : iod@praktident.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY z Art 13 RODO

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Medyczny Praktident z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 89, 53-503 Wrocław NIP 894-004-49-77, zwanym dalej ADO
 • Inspektorem ochrony danych w ADO jest dostępny pod nr tel.: 71 35 05 90 lub adresem e-mail: iod@praktident.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 • na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
 • w celu udokumentowania Państwa stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych

a co za tym idzie odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

 • w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 • na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
 • w celach weryfikacji Państwa uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczeniowych Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym,
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej. Jeśli nastąpi potrzeba przekazania informacji do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych zostaną państwo o takim fakcie poinformowani osobą informacją.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych (np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)
 • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 • W przypadku naruszeń przepisów ochrony danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest: PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe do realizacji celów Ochrony Zdrowia
 • Państwa dane nie podlegają profilowaniu
 • Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany